Vietnam. Khách mời đặc biệt của hội thảo trực tuyến SOLARGROUP

Vietnam. Khách mời đặc biệt của hội thảo trực tuyến SOLARGROUP

 Hội thảo trực tuyến được tổ chức bằng tiếng Việt.

Diễn giả của buổi phát sóng —  Trịnh văn Long, Đối tác quốc gia tại Việt Nam

Khách mời đặc biệt của buổi phát sóng - Fyodor Konstantinov - trưởng bộ phận dự án tại SOLARGROUP. Anh ấy sẽ cho bạn biết về các nguyên tắc lựa chọn dự án đầu tư mới và chia sẻ kế hoạch của công ty trong tương lai.